Logo Portas

Jednička na renovace v Evropě

Všeobecné obchodní podmínky pro renovace PORTAS

I. Obecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro renovace PORTAS (dále jen „VOP“) platí pro všechny renovace dveří, zárubní, domovních dveří, schodišť, kuchyní, koupelnového nábytku, krytů topných těles, stropních podhledů a dalších metodou PORTAS ® (dále též jen „dílo“) a jsou, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Ujednání odchylná od těchto VOP a jakákoli další ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem jsou platná a pro strany závazná pouze v případě, že byla přijata písemně; v takovém případě mají takováto odchylná a další ujednání před těmito VOP přednost.

2. Smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky objednatele potvrzené zhotovitelem a platí pro ni následující podmínky.

3. V objednávce je uvedeno časové období pro předběžný termín realizace díla. Ohledně tohoto termínu a trvání smlouvy platí pro provedení díla následující jednotná pravidla, pokud není stanoveno pro jednotlivé typy renovací jinak:

3.1. Definitivní termín odnášky (u dveří) od objednatele, dodávky a montáže díla, který spadá do časového období předběžného termínu realizace díla, sdělí zhotovitel objednateli nejpozději deset dnů předem, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem do té doby na jiném definitivním termínu pro provedení díla. Pokud zhotovitel neprovede dílo po písemném upozornění objednatele ani v dodatečné lhůtě dvou týdnů, a u dodávek označených jako „speciální“ čtyř týdnů od doručení takového upozornění, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

3.2. Nebude-li možné dodržet sjednaný termín pro provedení díla z důvodů, které zhotovitel nezavinil (například v případě opožděné dodávky materiálu a jiných plnění třetích stran – subdodavatelů) anebo v jiných případech, kdy zhotoviteli brání ve splnění povinnosti dočasně či trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc), je zhotovitel oprávněn posunout termín provedení díla až do doby odpadnutí takovéto překážky, nejdéle však o šest týdnů. Po uplynutí této doby má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Přeje-li si objednatel změnu stanoveného nebo dohodnutého definitivního termínu pro provedení díla, musí o tom informovat zhotovitele alespoň 24 hodin předem, jinak se na toto přání nebere zřetel. Posunout termín provedení díla za uvedené časové období je možné pouze jedenkrát, a to nejdéle o jeden měsíc.

3.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli řádné provedení díla v dohodnutém či stanoveném termínu a poskytnout zhotoviteli veškerou svou součinnost nezbytnou k realizaci díla. Jestliže v dohodnutém nebo stanoveném termínu zhotovitel zbytečně nezaviněně vyjede k provedení díla, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli náklady cesty vyúčtované dle běžných tarifů spediční služby odpovídající typu použitého vozidla. Objednatel je však oprávněn prokázat, že skutečné náklady byly nižší. Právo zhotovitele na náhradu dalších škod tím není dotčeno.

3.4. Jestliže objednatel do osmi týdnů od stanoveného nebo dohodnutého termínu neumožní provedení díla, je zhotovitel oprávněn po předchozím upozornění a poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit. V tomto případě, jakož i v jiných případech, kdy okolnosti na straně objednatele zabránily možnosti dílo provést, je zhotovitel oprávněn požadovat dohodnutou odměnu sníženou o ušetřené náklady, nejméně však paušální odměnu ve výši 15 % z ceny díla včetně DPH.  

3.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neuhradil-li objednatel zálohu na cenu díla, byla-li sjednána, do 10 dnů od uzavření smlouvy.

3.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, jestliže technické podmínky dané u objednatele, které nemohly být zjištěny i přes pečlivé posouzení při přijetí objednávky, činí provedení zakázky dle metody PORTAS nemožným. V tomto případě, zhotovitel obnoví původní stav, jestliže to bude technicky možné a ekonomicky únosné.

3.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno vždy písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

4. Renovace dveří a domovních dveří. Potažení dveří umělými hmotami PORTAS bude provedeno metodou PORTAS. Objednatel souhlasí s tím, že dveřní desky budou předem upraveny a změněny dle podmínek metody (např. vyfrézování žlábků na dveřních deskách, odstranění profilů, vyjmutí starých skleněných výplní). Při poškození vyjmutých skleněných výplní, s výjimkou kytovaných skleněných výplní, zhotovitel nahradí objednateli škodu dle bodu 6. těchto VOP, avšak pouze tehdy, jestliže mají být znovu použity při renovaci dveří nebo mají-li být vráceny objednateli a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelně předem upozorněn. Objednatel bere na vědomí, že u skleněných výplní, při kterých bylo použito kytu, je zachování skel z technických důvodů i při vynaložení maximální péče téměř nemožné, a proto objednatel nemůže požadovat po zhotoviteli náhradu škody při jejich poškození.

Renovace zárubní. V případě, že si objednatel zvolí potažení zárubně metodou PORTAS, bude na zárubeň nalepena umělá hmota PORTAS; v případě výběru nasazovací zárubně objednatelem, bude na stávající zárubeň nasazena nová zárubeň PORTAS.

Renovace schodišť. Podle metody PORTAS bude odstraněna původní podlahová krytina a zbytky lepidla a povrch schodiště bude upraven tak, aby se schodiště dalo obložit a polepit materiálem PORTAS.

Renovace nábytku. Podle metody PORTAS budou u nábytku odstraněny staré čelní strany a na korpusu provedeny změny (např. našroubování nových pantů).

Stropní podhledy. Podle metody PORTAS budou stropní podhledy namontovány do rámů z profilů na stěny nebo na strop. Tyto profily budou přišroubovány, takže při pozdějším odstranění profilů zůstanou díry po šroubech.

5. Objednatel je povinen prohlédnout si dílo při převzetí po jeho dokončení a přesvědčit se o vlastnostech a kvalitě díla. Nároky z vadného plnění je třeba uplatnit u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do dvou let od předání díla. V případě vad platí dále následující ustanovení.

5.1. Zhotovitel vady opraví v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel použil nové díly, pak je dle vlastního výběru opraví nebo vymění. Objednatel je povinen ve svých prostorách umožnit odstranění vad a odvoz poškozených dílů. Nezdaří-li se oprava nebo nepovede-li náhradní dodávka k odstranění zjištěných vad, a to ani napodruhé, považuje se vada za neodstranitelnou a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 

5.2. Objednatel nemá nároky z vadného plnění, jestliže vada vznikla po předání díla nepřiměřeným zacházením nebo v důsledku přirozeného opotřebení.

5.3. Nepodstatné, obvyklé nebo technologicky podmíněné barevné odchylky nezakládají nároky objednatele z vad díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo na provádění modelových a konstrukčních změn, především technických zlepšení.

6. Povinnost zhotovitele k náhradě škody - ať už plyne z jakéhokoli právního důvodu - se omezuje pouze na takovou škodu, kterou zhotovitel způsobil úmyslně, hrubou nedbalostí, nebo porušením povinností podstatných pro splnění účelu smlouvy, jestliže se na jejich splnění mohl objednatel spoléhat.

Pokud se nejedná o škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí, je nárok objednatele na náhradu škody co do výše omezen na škody, které nemohl zhotovitel podle zkušeností se srovnatelnými zakázkami považovat v okamžiku uzavření smlouvy nebo nejpozději v okamžiku porušení povinnosti za typické. Pokud povinnost zhotovitele k náhradě škody nevyplývá z porušení povinností podstatných ke splnění účelu smlouvy, na jejichž splnění mohl objednatel spoléhat, je odpovědnost zhotovitele za škody vzniklé v důsledku vad vyloučena.

Nároky objednatele na náhradu škody způsobené vadou výrobku, či nároky na náhradu škody za způsobení újmy na zdraví a na životě tímto nejsou dotčeny.

7. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vyčíslenou konečnou cenu po převzetí díla na základě faktury zhotovitele, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu. Cena je splatná v hotovosti při převzetí díla anebo na základě faktury zhotovitele, byl-li tento způsob placení dohodnut při uzavření smlouvy. Zhotovitel je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky ucelených částí díla dle objednávky a objednatel je povinen za takové dílčí dodávky zaplatit na žádost zhotovitele poměrnou část sjednané ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. 

9. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní proti jakýmkoli pohledávkám objednatele, a to bez ohledu na lhůtu jejich splatnosti. Pohledávky zhotovitele jsou způsobilé k započtení i v případě, že se jedná o pohledávky nejisté či neurčité, a to až do okamžiku, kdy se zhotovitel dozví o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky objednatelem. Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele započíst jakékoli své pohledávky vůči zhotoviteli, ani jakékoli částky zadržovat, a to ani v případech existence nároků z vad díla.

10. Veškeré spory vzniklé ze  smlouvy nebo s ní související mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož bydliště je v době uzavření této smlouvy v České republice, budou vždy rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

11. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zavazuje strany až do úplného zániku všech práv a povinností smluvních stran ze smlouvy vyplývajících.

II. Zvláštní ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebiteli

1. Tato část VOP se použije na případy, kdy smlouvu uzavírá se zhotovitelem spotřebitel, tj. osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Ustanovení této části VOP mají v těchto případech před ustanoveními části I. těchto VOP přednost. 

2. V případě vadného plnění má objednatel následující práva a povinnosti (nároky) z vad:

2.1. Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí díla. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí.

2.2. Objednatel může požadovat odstranění vady opravou anebo dodal-li zhotovitel nové díly, výměnou vadného dílu; právo výběru náleží objednateli. V případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad může objednatel od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy anebo neuplatní-li právo na opravu či výměnu, má právo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Článek 5.1 těchto VOP se nepoužije. 

3. Ustanovení článku 6 a článku 9 druhá a třetí věta těchto VOP se nepoužije.

4. Je-li smlouva uzavřena distančním způsobem (tj. za pomoci prostředků komunikace na dálku) anebo mimo prostor obvyklý pro podnikání zhotovitele, platí dále následující podmínky:

4.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Součástí smlouvy je vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které se nachází na zadní straně objednávky. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici na internetových stránkách www.portas-renovace.cz.

4.2. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel začne s realizací díla podle smlouvy až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy podle části II. článku 4.1 těchto VOP. Před uplynutím této lhůty začne zhotovitel s plněním pouze na základě výslovné žádosti objednatele. Žádost objednatele se podává zaškrtnutím příslušného políčka na objednávce. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy podle části II. článku 4.1 těchto VOP, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Vzor odstoupení od smlouvy  [pdf, 98 KB]